Le Géoportail National
du Grand-Duché de Luxembourg

Mertert : Bei den dräi Eechen

Liste der Hausnummern, welche in der Strasse verlinkt sind: