Le Géoportail National
du Grand-Duché de Luxembourg

Gemeng : Biwer -> Fluchhafekaméidi 2011 (LDEN)

Hei fannt dir eng Duerstellung vun dem Layer an der Gemeng, déi dir ausgewielt hutt. Ee Klick op den Numm vum Layer brëngt Iech direkt an de Geoportal.


Numm
Kaméidiskaart Fluchhafen (LDEN)
Beschreiwung
Carte de bruit utilisant l'indice LDEN des grands aéroports par an qui se trouvent sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, élaborées dans le cadre de la Directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, transposée en droit national par la loi du 2 août 2006 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit et le règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.
Gülteg vun
25/03/2014
Stëchwieder
Kameidi,  Fluchhafen
Aschränkungen fir den öffentlëchen Zougang
n.a.
Komplett Metadaten
Link